تفعلی به وقت آبان بر حافظ

معنی آن که ای شازده پسر غلط کردی بسیار که غفلت کردی و پشیمانی بسیار که خاک بر سرت 😐 میخواستی حواست را جمع کنی غفلت نکنی. اما خوب حالا شاید مورد لطف واقع شدی و بخشیده اما نه به آسانی و ارزانی که جیگرت را خون می کنیم تا بخشیده بشوی … تفسیر از …

ادامه مطلب تفعلی به وقت آبان بر حافظ »