امید و امید …

این فال نیست. هر شعر حافظ در هر زمان صد پند داره برای هر کس به هر حال و احوالی. فالی نیست، نصیحت هست که باید همیشه سرلوحه کار قرار داد… تلاش و تلاش … امید و امید … حتما به هر چیزی دست خواهیم یافت. مگر ندانیم چیست دست یافتن… ز در درآ و …

ادامه مطلب امید و امید … »