ظهور چه نزدیک است . . .

ما از دام انکار خارج و به بحر انتظار فتاده
دیر زمانی است که سه چشم به آفتاب نهاده

ظهور این چنین نزدیک و ما این چنین دور
این همه فاصله میان این ما و این نور

منکران به ز خستگان که ره ببهوده نمی پویند
زنده باد آنان که نشان ظهور هر دم می جویند

پاینده آن مردان که نروند خارج از راه
زنانی که تسبیح گویند هر شب تا پگاه

اینچنین طلوع نور نزدیک است بر منتظران
آخر نور پیدا نیست به دیدگان چشم بستگان

چه غمناک آدینه ای که بی ظهور باشد
حکایت ما همچنان شب و روز باشد