اعتراض کنید تا عقب نمانید!

بر کسی پوشیده نیست این روزها در همه زمینه ها بازار داغ مد برقرار است. از لباس گرفته تا حرف زدن و راه رفتن، کم کم نوع خورد و خوراک هم تابع مد شده.

امروز فهمیدم یک چیز دیگر هم در جامعه ما مد شده است. این که اعتراض کنیم. اعتراض کردن آخرین مد رفتاری برای ما ایرانی ها شده است. ما گاه به چیزهایی اعتراض میکنیم که هیچ کس جز خود شخص ما مسئولش نیستیم! اما باز اعتراض میکنیم فقط چون مد شده است و نباید کم بیاریم.

در تاکسی اگر کسی به چیز اعتراض کرد، جای سکوت یا پرسش و تحقیق در مورد اعتراضش، ما هم به چیزی درشت تر از اعتراض وی اعتراض میکنیم که مثلاً بگوییم ما مطلع تر و فهمیده تر هستیم!

جالب اینکه در اتوبوس که بنشینیم، همان اعتراض را که در تاکسی شنیدیم و تحقیق در موردش نکردیم هم با صنعت کلاغ بازی برای دیگران میگیم و خلاصه بدون رعایت حق نشر اعتراض را نشر میدهیم.

آخر از کی ملاک سنجش اطلاعات افراد میزان اعتراض های ایشان شده است؟

به چه دلیل این روزها اعتراض کردن مد شده؟