کمی ترانه، حس کبوترانه و یک مرد در میانه

آن روز کمی ترانه کم بود، که تو

یک حس کبوترانه کم بود، که تو

میدان نبرد، مین، گلوله،

تشویش یک مرد در این میانه کم بود،

که تو …