دست من و تو نیست

ما انسان ها خودمان میدانیم و معترفیم همه چیز دست ما نیست و روی همه چیز کنترل نداریم. اما در عین حال هر از گاهی بابت چیزهایی که دست من و تو نیست به همدیگر اعتراض میکنیم و همدیگر را دلگیر از هم.

مثلا وضع آب و هوا که دیگر دست من و تو نیست، یا تاریخ و محل تولد یک انسان دست من و تو نیست. حوادث دست من و تو نیست و …

آن چیزی که دست من و تو هست، عکس العمل ما در مقابل این مواردیست که کنترلی روشون نداریم. حداقل اگر روی چیزی کنترل نداریم، روی عکس العملی که بعد از اتفاق یا مشاهده اون از خودمون نشان میدهیم کنترل داشته باشیم.

پس برای دلگیر نکردن دیگران تنها کافیست روی خودمان کنترل داشته باشیم نه روی همه اتفاقات و حوادث اطراف خود.

One thought on “دست من و تو نیست”

Comments are closed.