تغییرات اجتناب ناپذیر، فشار اثر می کند!

این واقعیت انکار ناپذیر است که فشار در نهایت اثر خواهد کرد. مقاومت خارج از تعاریف فلسفی و در بعد عملی مسئله ای ناپایدار بوده و در نهایت فشار بر مقاومت قلبه خواهد کرد، خواه چکیدن قطرات آب بر روی سنگ باشد خواه فشار 1ma به یک مقاومت 1 مگا اهم. در نهایت این فشار است که اثر خود را خواهد گذاشت و پیروز میدان است.

اما این نگاه آن زمان ما را در خصوص جایگاه مقاومت به فکر فرو خواهد برد که از ابتدا تا انتهای فشار را بخواهیم تحلیل کنیم. چرا که در حقیقت تنها لحظه شکست مقاومت است که فشار پیروز است و در باقی خط زمان مقاومت بر فشار اثر گذار بوده و پیروز بوده است. بنابراین تا حد شکست مقاومت، مقاومت پیروز این کارزار است.

این تحلیل را اگر به مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بسط دهیم به نتایج شگفت انگیزی خواهیم رسید. سیاست را کار نداریم در خصوص مسائل اجتماعی وقتی که فشار و مقاومت را در خصوص یک مسئله شاهد هستیم، همواره جبهه مقاومت در برابر آن روند است که پیروز است مگر حد شکست مقاومت. این میتواند در خصوص عادات پوشش، گفتار یا حتی خوراک باشد.

هنوز در کشور ما خوردن فست فود و پیتزا با مقاومت همراه است. هنوز در کشور ما آزادی پوشش (نه برهنگی) با مقاومت همراه است. فشار کم نیست اما مقاومت تا لحظه شکست پیروز میدان است. استمرار فشار موجب شکست مقاومت و تغییر جهت خواهد شد. اگر استمرار در فشار باشد تغییرات اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بنابراین استمرار کلید تغییر است. پیوستگی فشار است که تغییر را حاصل می کند. این در حالیست که چس از شکست یک مقاومت و پایان یافتن کشمش ها بر سر آن مسئله شاهد ثبات هم خواهیم بود. این نقض جالبی است که تغییر برای ما ثبات به همراه خواهد آورد. در حالی که اکثر افراد مقاومت را ضامن ثبات و فشار را منتهی به تعییر تعبیر می کنند. در صورتی که پس از تغییر حاصل شده از فشار، ما شاهد حذف کشمکش ها و ثبات وضعیت در آن موضوع خواهیم بود.

بنابراین تغییر و پس از ان ثبات از دست آوردهای فشار است و نتیجه مقاومت، پیروزی، پیروزی و پیروزی است تا روزی که فشار اثر کند و آن وقت نتیجه نهایی مقاومت که شکست است به دست خواهد آمد. بنابراین:

مقاومت: پیروزی پیروزی پیروزی …. شکست !
فشار: شکست شکست شسکت … تغییر … ثبات !

در باب این موضوع و بسط اون به مسائل مختلف جای تفکر بسیار است.