تفعلی به وقت آبان بر حافظ

معنی آن که ای شازده پسر غلط کردی بسیار که غفلت کردی و پشیمانی بسیار که خاک بر سرت 😐 میخواستی حواست را جمع کنی غفلت نکنی. اما خوب حالا شاید مورد لطف واقع شدی و بخشیده اما نه به آسانی و ارزانی که جیگرت را خون می کنیم تا بخشیده بشوی … تفسیر از خودم

دارم اميد عاطفتی از جانب دوست
کردم جنايتی و اميدم به عفو اوست

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او
گر چه پريوش است وليکن فرشته خوست

چندان گريستم که هر کس که برگذشت
در اشک ما چو ديد روان گفت کاين چه جوست

هيچ است آن دهان و نبينم از او نشان
موی است آن ميان و ندانم که آن چه موست

دارم عجب ز نقش خيالش که چون نرفت
از ديده‌ام که دم به دمش کار شست و شوست

بی گفت و گوی زلف تو دل را همی‌کشد
با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوست

عمريست تا ز زلف تو بويی شنيده‌ام
زان بوی در مشام دل من هنوز بوست

حافظ بد است حال پريشان تو ولی
بر بوی زلف يار پريشانيت نکوست