خودپسند بودن چرا اینقدر زیاد

زیادت هر چیز جز آسیب ندارد، اگر از صلاح خارج باشه که دیگه بدتر. خودپسندی از اون رفتارهاست که من زیاد دچارش شدم. معمولا احساس می کنم هر کاری را بهتر از هر کسی حتی متخصص ترین افراد اون کار می توانم انجام بدهم. این احساس عجیب هر چند در بسیاری اوقات انگیزه و مساعدتی برای موفقیت در کارهای صعب هست، اما جنبه ریا هم گرفته و گاهی گندهایی که آدم میزند هم نادیده گرفته و خودپسندانه ازش عبور می کند. حال آن که اگر دیگری همان را کند از نظرم گناه نابخشودنی است.

البته گمان کنم این درد چندان بی درمان هم نیست. کمی در خصوصش تحقیق و مطالعه کردم تمرین هایی هم عملی داشتم، نمی دانم چقدری موفق بوده باشم اما به نظرم مشکل مهمی هست و باید حتما رفعش کنم چون از اون عادت های رفتاری بد است که هم دیگران را آزرده میکند هم در باطن خود آدمی را.

حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم

One thought on “خودپسند بودن چرا اینقدر زیاد”

Comments are closed.