اینقدر دلم تنها بودن میخواد !

اینقدر دلم امروز تنها بودن می خواست که دلم می خواست خودم هم نبودم. چه خوش شانس بودم که همه رفتند باغ و من نشستم خانه البته کمی کار زیاد بود و مدام مجبور بودم بیام پای سیستم اما خوب بد نبود. اما کاشک بشد خودم هم نبودم کلا اونقدر تنها که خودم هم نباشم .

راستش از خودم خسته شدم خیلی آدم سخت گیر و یک دنده ای هستم. باید کمی کوتاه بیام گاهی از هدف های خودم بگذرم و به قولاً سخت نگیرم که روزگار بهم سخت می گیره.

بر عکس همیشه خیلی حوصله نوشتن ندارم. برم پای کار باز…