کجاست آ ن شهر

در پیچیده ترین شرایط گاهی آرامش هست و در ساده ترین شریط گاهی دلهره ها و نگرانی ها آرام و قرار نمیزاره برای آدم. شاید حجم زیاد کار این روزها با وجود مشکلات کوچک و بزرگی که از هر سو وجود داره و شرایط و مشکلاتی که در مسائل شخصی تجربه می کنم همگی در تلاش برای ایجاد شرایط نامساعدی هستند و آرامش من را هدف گرفته باشند.

اما آرامش هست، شاید چون هنوز امید هست.