پاییز تمامی ندارد…

یلدای امسال هم پاییزی هست نه بهاری …

کنون که پاییز ما تمامی ندارد
فال به نام او گرچه نامی ندارد

به که فریاد کنم رازها با لب بسته
چون باده فروش دگر جامی ندارد

به هر دیوار دری و از هر در گذری
جمع سوختگان طاقت خامی ندارد

ما صفیح و پیکان بدعهد، حاشا
جهان جز این آدم را پیامی ندارد

وداع، آهوی گریز پای دلم که جان
ما را فرصت به قدر سلامی ندارد

تا موافق گردیم با ابر بهاران شاید …