لذت آزادی

در میان همه فشارها و مشکلات چقدر حس خوبی هست وقتی حواس آدم از همه چیز پرت شود و با تمام وجود حس کند از همه چیز آزاد است.

گاهی با یک منظره گاهی یک آهنگ یا حتی خواندن یک جمله یک باور قدرتمند در انسان ایجاد میشود که آزاد است و هیچ چیز او را در بند … شهد شیرینی از معرفت. هر چند کوتاه اما جان بخش واقعا

لدت بردن از نفس کشیدن و بودن و داشتن و نداشتن ها در آن واحد لذت از همه هست و نیست… شاید تنها آرامش مرغ حبس شده در این تن همین لحظات است.