Monthly Archives: مارس 2020

شیدایی یا رهایی یا جدایی یا چه

سال 1398 از نظر همه پر از حادثه بود اما برای من روزهایی از سال های پیش بود که چندین برابر کل روزهای سال 1398 حادثه در خودش داشت. سال 98 اتفاقا خالی ز یار بود. جدایی از شیدایی میاد یا پیش نیازش هست؟ رهایی پیش نیاز شیدایی هست یا جدایی از رهایی میاد؟ مطالعات …

ادامه مطلب شیدایی یا رهایی یا جدایی یا چه »