Monthly Archives: آوریل 2020

فریاد رسی نیست!

با فراوانی مشکلات هر چند از دست اضافی ها خلاص کرده ام خودم را اما هنوز هم به اطراف که نگاه می کنم خیلی شلوغ است. وقتی خلوتمان شلوغ شده باشد به کجا باید پناه ببریم؟ هنوز هم نمی دانم گلایه ازکه برای که کنم. این وضع نا به سامان من است یا روزگار؟ شاید …

ادامه مطلب فریاد رسی نیست! »