Tag Archives: دکارت

نقد شک دکارتی

به نظر من عمده اشکال دکارت و این شک دکارتی در این است که وقتش را صرف کشف آن قانونی کرده که از ابتدا هم شفاف و واضح بود و وی با چشم پوشی بر واقعیت گام هایی برداشت. چرا که کسب یقین در مورد موجودیتی شکاک در همان نخستین گام که تصمیم به شک …

ادامه مطلب نقد شک دکارتی »